กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายเชวงศักดิ์ พุทโธ
นวก.สาธารณสุข รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 089-3753696


นางสาวอำพร ภักดียุทธ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 062-7040818