กองคลัง


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชุติกาจน์ สายจันดา
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
เบอร์โทร : 085-7779195


นางสุภาพร ศรีวิเศษ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
เบอร์โทร : 086-2460305


ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสาวจรรยารักษ์ อุปมา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ


นายสงบ เสียงใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทร : 081-7253598


นายศุภวิชญ์ สุภสร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทร : 083-3865640


นายสุรพงษ์ พลอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เบอร์โทร : 084-7368410


นางสาวเกวลิน หาฤกษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 093-0955109


นายทวนทน สุขใจ
พนักงานจ้างทั่วไป