สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย


นายสุวรรณ์ บุษย์จันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย


นายแฮม สุภชาติ
รองประธานสภาฯ


นายธนิต เสียงใส
เลขานุการสภา ฯ


นายทองคำ สายสะอาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายคูณ ละมุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายสาคร รวมวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายบุญ มณีพันธุ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายเทียรชัย สายสุด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายแฮม สุภชาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายประดิษฐ์ ศรีมาชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายลำใย วิธิยะพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายวัลลภ คุณสัตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายอุดม มีศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายสมพงษ์ อาศัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายถวิล กลมเกลียว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายสุวรรณ์ บุษย์จันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายอดุลย์ ยืนสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายอุทัย สมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายวัฒนา สมานพงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายสมบัติ อุดมลาภ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นายบุญมา มาลาอุตม์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นายณรงค์ฤทธิ์ สายสะอาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11


นายอุบล กุลวงศ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11


นายวิชิต สุขใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12


นายสมร มูลเพ็ญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12


นายสุมล นวลเพ็ญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13


นายทองดี บุญปก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13