สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย


นายสุวรรณ์ บุษย์จันทร์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : 081-7608138


นายแฮม สุภชาติ
รองประธานสภาฯ
เบอร์โทร : 082-8658962


นายธนิต เสียงใส
เลขานุการสภา ฯ
เบอร์โทร : 081-7608132


นายทองคำ สายสะอาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
เบอร์โทร : 065-6534089


นายคูณ ละมุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
เบอร์โทร : 087-1508563


นายสาคร รวมวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
เบอร์โทร : 090-2988796


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายบุญ มณีพันธุ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
เบอร์โทร : 080-0663807


นายเทียรชัย สายสุด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
เบอร์โทร : 0933638849


นายแฮม สุภชาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
เบอร์โทร : 082-8658962


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายประดิษฐ์ ศรีมาชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
เบอร์โทร : 082-7519170


นายลำใย วิธิยะพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
เบอร์โทร : 085-3120536


นายวัลลภ คุณสัตย์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
เบอร์โทร : 081-7905839


นายอุดม มีศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
เบอร์โทร : 088-5190618


นายสมพงษ์ อาศัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
เบอร์โทร : 087-8684991


นายถวิล กลมเกลียว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
เบอร์โทร : 088-4729926


นายสุวรรณ์ บุษย์จันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
เบอร์โทร : 081-7608138


นายอดุลย์ ยืนสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
เบอร์โทร : 084-8348165


นายอุทัย สมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
เบอร์โทร : 098-6536955


นายวัฒนา สมานพงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
เบอร์โทร : 084-4795626


นายสมบัติ อุดมลาภ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
เบอร์โทร : 092-5297182


นายบุญมา มาลาอุตม์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
เบอร์โทร : 087-9837912


นายณรงค์ฤทธิ์ สายสะอาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
เบอร์โทร : 088-5841196


นายอุบล กุลวงศ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
เบอร์โทร : 088-4672554


นายวิชิต สุขใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
เบอร์โทร : 099-4627128


นายสมร มูลเพ็ญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
เบอร์โทร : 086-2601274


นายสุมล นวลเพ็ญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
เบอร์โทร : 065-2538334


นายทองดี บุญปก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
เบอร์โทร : 082-8726596