ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาทของโรคติดต่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 18 มี.ค. 63 2
ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาทของโรคติดต่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำหรับผู้เดินทางไป - กลับ จากพื้นที่ที่มีการระบาด และประเทศกลุ่มเสี่ยง 18 มี.ค. 63 2
ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาทของโรคติดต่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 18 มี.ค. 63 2
ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาทของโรคติดต่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาลเจ้า) 18 มี.ค. 63 2
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 30 ก.ย. 62 363
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 30 ก.ย. 62 104
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 27 ส.ค. 62 70
ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าวหมู่ที่ 13 19 ก.ค. 62 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหนองสีโว 24 มิ.ย. 62 42
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าที่ทำการ อบต.สร้างถ่อน้อย(ทาสีรั้ว) 24 มิ.ย. 62 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.สร้างถ่อน้อย 24 มิ.ย. 62 87
กิจกรรม พร้อมให้ความรู้ การทำธนาคารน้ำใต้ดิน 29 พ.ค. 62 54
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 2 พ.ค. 62 227
ประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้าเวรจุดบริการประชาชนช่วงเทสกาลส่งกรานต์ ประจำปี 2562 5 เม.ย. 62 58
ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี( นายกรีฑา สพโชค )เขตตรวจราชการที่ 14 27 มี.ค. 62 50
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 มี.ค. 62 55
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 14 มี.ค. 62 41
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 12 มี.ค. 62 56
"พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต" 11 มี.ค. 62 83
โครงการสร้างถ่อน้อยบวชป่า ร่วมสืบชะตาป่าดงใหญ่ " ประจำปี 2562 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) งานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (สนองพระราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย 6 มี.ค. 62 43
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการจัดประชุมพหุภาคี (การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน) ประจำปี พ.ศ. 2562 25 ก.พ. 62 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุรภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนแคน องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 62 69
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 ม.ค. 62 193
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2562 1 ม.ค. 62 265
มอบเข็มเชิดชูเกียรติจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 25 ธ.ค. 61 137
ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าไม่ใช้แล้ว ตามโครงการ "มือถือเก่า ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2" 7 ธ.ค. 61 126
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 29 ต.ค. 61 36
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2561 8 ต.ค. 61 41
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย รุ่นที่ 2/2561 10 ส.ค. 61 84
หน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีน ในวันที่ 11-16 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 10 ส.ค. 61 59