หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายธนิต เสียงใส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
เบอร์โทร : 081-7608132


นายสฤษดิ์ ขุมทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 085-6381259


นายภาณุวัฒน์ โสคำภา
ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 062-5963836


นายยอดเพช พรมหล่อ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 086-2807006