หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 34

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายธนิต เสียงใส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย


นางสาวนนทพร สมัครไทย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย


นายสฤษดิ์ ขุมทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายภาณุวัฒน์ โสคำภา
ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายยอดเพช พรมหล่อ
ผู้อำนวยการกองช่าง