ประชากร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประชากร

ประชากร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

                   ตำบลสร้างถ่อน้อย มีประชากรทั้งสิ้น 7,682 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,955 ครัวเรือน สมาชิกโดย เฉลี่ยต่อครอบครัวเท่ากับ 3.92 คน 
 
หมู่บ้าน หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร (คน) หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
บ้านสร้างถ่อนอก 1 145 357 346 703  
บ้านคำน้อย 2 179 339 340 679  
บ้านสร้างถ่อใน 3 136 262 264 526  
บ้านคำข่า 4 220 421 430 851  
บ้านคึมน้อย 5 76 156 162 318  
บ้านหนองไหล 6 120 194 193 387  
บ้านโนนแคน 7 195 433 430 863  
บ้านหนองไหล 8 106 178 175 353  
บ้านนาคู 9 226 399 419 818  
บ้านใหม่พัฒนา 10 64 138 140 278  
บ้านสร้างถ่อนอก 11 161 348 311 659  
บ้านโนนแคน 12 168 324 321 645  
บ้านสร้างถ่อใน 13 159 283 319 602  
รวมทั้งสิ้น 1,955 3,832 3,850 7,682  
 
(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นอำเภอหัวตะพาน ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 )
 
วันที่ : 20 พฤษภาคม 61   View : 215