ประชากรและบ้าน


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประชากรและบ้าน

สถิติประชากรและบ้าน
 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและบ้าน

                   ตำบลสร้างถ่อน้อย มีประชากรทั้งสิ้น 7,649 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,007 ครัวเรือน สมาชิกโดย เฉลี่ยต่อครอบครัวเท่ากับ 4 คน 
 
หมู่บ้าน หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร (คน) หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
บ้านสร้างถ่อนอก 1 147 345 349 694  
บ้านคำน้อย 2 182 345 337 682  
บ้านสร้างถ่อใน 3 139 262 262 524  
บ้านคำข่า 4 226 413 432 846  
บ้านคึมน้อย 5 79 151 159 310  
บ้านหนองไหล 6 125 186 189 375  
บ้านโนนแคน 7 197 431 422 853  
บ้านหนองไหล 8 115 172 177 349  
บ้านนาคู 9 227 391 427 818  
บ้านใหม่พัฒนา 10 68 139 138 277  
บ้านสร้างถ่อนอก 11 166 363 310 673  
บ้านโนนแคน 12 172 325 316 641  
บ้านสร้างถ่อใน 13 164 289 319 608  
รวมทั้งสิ้น 2,007 3,812 3,837 7,649  
 
(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นอำเภอหัวตะพาน ข้อมูล ณ เดือน 8 มิถุนายน 2563 )

สถิติประชากรและบ้าน ระหว่างเดือน มกราคม 2562 ถึง ธันวาคม  2562
        -    สถิติบ้าน   

         
         -    สถิติประชาชน   

สถิติประชากรและบ้าน ระหว่างเดือน มกราคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561

       -    สถิติบ้าน     

       -    สถิติประชาชน     

สถิติประชากรและบ้าน ระหว่างเดือน มกราคม 2560 ถึง ธันวาคม 2560


       -    สถิติบ้าน     

       -    สถิติประชาช
น     

สถิติประชากรและบ้าน ระหว่างเดือน มกราคม 2559 ถึง ธันวาคม 2559

       -    สถิติบ้าน     

       -    สถิติประชาชน     


สถิติประชากรและบ้าน ระหว่างเดือน มกราคม 2558 ถึง ธันวาคม 2558

       -    สถิติบ้าน     

       -    สถิติประชาช
น      
วันที่ : 20 พฤษภาคม 61   View : 792