ประชากร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประชากร

ประชากร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

                   ตำบลสร้างถ่อน้อย มีประชากรทั้งสิ้น 7,639 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,986 ครัวเรือน สมาชิกโดย เฉลี่ยต่อครอบครัวเท่ากับ 4 คน 
 
หมู่บ้าน หมู่ที่ ครัวเรือน ประชากร (คน) หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
บ้านสร้างถ่อนอก 1 146 350 349 699  
บ้านคำน้อย 2 180 340 337 677  
บ้านสร้างถ่อใน 3 138 265 265 530  
บ้านคำข่า 4 224 410 426 836  
บ้านคึมน้อย 5 77 154 160 314  
บ้านหนองไหล 6 125 187 189 376  
บ้านโนนแคน 7 197 426 421 847  
บ้านหนองไหล 8 114 171 181 352  
บ้านนาคู 9 227 399 425 817  
บ้านใหม่พัฒนา 10 66 140 139 279  
บ้านสร้างถ่อนอก 11 162 359 309 668  
บ้านโนนแคน 12 169 320 320 640  
บ้านสร้างถ่อใน 13 161 286 319 604  
รวมทั้งสิ้น 1,986 3,832 3,839 7,639  
 
(ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นอำเภอหัวตะพาน ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2562 )
 
วันที่ : 20 พฤษภาคม 61   View : 331