กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวนนทพร สมัครไทย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข


นายเชวงศักดิ์ พุทโธ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวอำพร ภักดียุทธ
พนักงานจ้างทั่วไป