สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายสฤษดิ์ ขุมทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 065-3417956


นางจริยา พรมหล่อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 086-2445107


นางสาวฐิติพร อุดมลาภ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 087-2481431


นายสมชาย ต้นเชื้อ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 088-4774652


นางสาวอณัฐชาฎา บุดดีวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 097-9458390


นายจักรพันธ์ แนววัน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทร : 095-7925930


จ.อ.จิระวัฒน์ บุตรวัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
เบอร์โทร : 098-1946261


นายกรกิต ภูมิโสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
เบอร์โทร : 089-9958606


นางสาววิไลวรรณ สมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 086-9738775


นายพิเชษฐ์ วงษาสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์โทร : 091-8684116


นางสาวพัชนีย์ มูลเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 092-3956963


นางกีรติกุล ธรรมสาร
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 097-9469259


นายโสภา นวะพิฒ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 061-1647279


นายปรินทร คำสัตย์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 084-7637165


นายนพดล ภักดียุทธ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 098-5293605


นางสาวรุ่งรัตน์ สายสุด
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 083-3435126


นางสาวพัชรินทร์ มูลเพ็ญ
พนักงานงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 092-9743396


นายชัยวัฒน์ ไชยจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 097-2238481


นางสาวกนิษฐา ภาณะรมย์
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 099-3256609


นายธีรชัย วงษ์พรม
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทร : 099-1216395