สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายสฤษดิ์ ขุมทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจริยา พรมหล่อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวฐิติพร อุดมลาภ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสมชาย ต้นเชื้อ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวอณัฐชาฎา บุดดีวงศ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


นายจักรพันธ์ แนววัน
เจ้าพนักงานธุการปฏิบัติงาน


จ.อ.จิระวัฒน์ บุตรวัง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายกรกิต ภูมิโสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นางสาววิไลวรรณ สมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายพิเชษฐ์ วงษาสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวพัชนีย์ มูลเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางกีรติกุล ธรรมสาร
พนักงานจ้างทั่วไป


นายโสภา นวะพิฒ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายปรินทร คำสัตย์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายนพดล ภักดียุทธ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวรุ่งรัตน์ สายสุด
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวพัชรินทร์ มูลเพ็ญ
พนักงานงานจ้างทั่วไป


นายชัยวัฒน์ ไชยจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวกนิษฐา ภาณะรมย์
พนักงานจ้างทั่วไป