วิสัยทัศน์


ออนไลน์ : 7

วิสัยทัศน์


ตำบลสร้างถ่อน้อยเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เคียงคู่รู้ธรรมชาติ

สืบสานปราชญ์วัฒนธรรม ก้าวนำด้านการศึกษา สร้างคุณค่าคุณภาพชีวิต

View : 670