ควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ควบคุมภายใน

1.คำสั่งมอบหมาย
2.คู่มือการบริหารความเสี่ยง
3.ถาม-ตอบ
4.กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
5.ตย.
6.นโยบายกาารตรวจสอบ
7.ตย.คำสั่ง
8.ตัวอย่างบัญชี
9.ตัวอย่างรายงาน
10.การคำนวน
11.แผนการตรวจสอบภายใน
12.รายละอเอียดประกอบแผน
13.บันทึกข้อความแผน
14.ตัวอย่างการรายงานแก้ไขปัญหา
15.ตัวอย่างการรายงานบริหารบุคคล
16.บันทึกแจ้งเข้าตรวจ
17.แผนการปฏิบัติการ
18.ตัวอย่างการรายงานระบบสารสนเทศ
19.กระดาษทำการ
20.ตัวอย่างรายงาน ตารางว่าง
21.ตัวอย่างรายงานป้องกันหมอกควัน
22.รายงานผลการตรวจสอบ
23.RM2-บุคคล
24.บันทึกข้อความรายงานผล
25.RM2 ระบบสารสนเทศ
26.RM3 ตารางว่าง
27.RM3 การป้องกันหมอกควัน
28.RM3 บริหารงานบุคคล
29.บันทึกรายงานผล
30.ตย.บันทึกชี้แจง
31.ตัวอย่างรายงาน RM 3
32.ระเบียบวาระการประชุมเปิดตรวจ
33.บันทึกข้อความรายงานผล
34.บันทึกเวียนประกาศ
35.ตย.การขอใช้รหัส
36.การขอใช้รหัสผู้ใช้งาน
37.บันทึกให้จัดทำบริหารความเสี่ยง
38.หนังสือส่งความเสี่ยง
39.บันทึก ตส.
40.แบบรับรองประเมินความเสี่ยง
41.ส่งรายงานการควบคุมภายใน
42.ปค.5 กองช่าง
43.ปค.5 สป.-ศึกษา
44.ปค.5 สวัสดิการ
45.ปค.5 คลัง
46.ตัวอย่างคำสั่ง
47.ตัวอย่างคำสั่งหน่วยย่อย
48.ตัวอย่างแนวคิดวิเคราะห์ความเสี่ยง
49.ปค.1
50.ปค.4
51.ปค.6
52.ฝึกปฏิบัติ ปค.5 คลัง
53.ฝึกปฏิบัติ ปค.5 คลัง1
54.ฝึกปฏิบัติ ปค.5 ช่าง
55.ฝึกปฏิบัติ ปค.5 สป.
56.ปค.4 คลัง
57.ปค.4 ช่าง
58.ปค.4 องค์กร
59.ปค.4 สป.
วันที่ : 28 ตุลาคม 63   View : 480