หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายธนิต เสียงใส
ปลัดอค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย


นางสาวนนทพร สมัครไทย
รองปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย


นายสฤษดิ์ ขุมทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวอัญญ์พิชญ์ คุณสัตย์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายยอดเพชร พรมหล่อ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายภาณุวัฒน์ โสคำภา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวนนทพร สมัครไทย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข