การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2563


ออนไลน์ : 10


 - นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  ปีงบประมาณ 2563
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
การจัดทำประกาศ อบต.สร้างถ่อนอ้ย เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ
การแสดงเจตจำนงการบริหารงาน
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน
กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณี
                      การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริม
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน
- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 

025  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

026 แผนพัฒนาบุคลากร (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
026 คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของพนักงานส่วนตำบล
027 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวการกำหนดโควตาและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน
027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558
027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558
027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุธรณ์และการพิจารณาอุธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558
027 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ
027 พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
027 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2
027 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2557
027 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ฉบับที่ 3
027  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
027  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563-31 ตมีนาคม 2564)

027  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)
028 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและการพัฒนาบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
038 ประกาศ อบต.สร้างถ่อน้อย เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการ

038 บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรใน อบต.สร้างถ่อน้อย

 
View : 478