ประจำปี 2562


ออนไลน์ : 4

นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย "คลิกที่นี่"

ประกาศ - การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย "คลิกที่นี่"

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน "คลิกที่นี่"


ประกาศ - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม "คลิกที่นี่"

ประกาศ - มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  "คลิกที่นี่"

การควบคุมภายใน  "คลิกที่นี่"


 
View : 301