การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล


ออนไลน์ : 9

 เอกสาร


:  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

 : ประกาศ - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

: ประกาศ - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี 2561

:
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

:  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

:  มาตรการว่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

:  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม


:  นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

:  การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ

: มาตรการควบคุมภายใน
 
View : 287