ออนไลน์ : 19

 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  ปีงบประมาณ 2563

 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 การจัดทำประกาศ อบต.สร้างถ่อนอ้ย เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ

 การแสดงเจตจำนงการบริหารงาน

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

 กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณี
                      การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและจริยธรรม

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพิ่อส่งเสริม

 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
 
025 แผนอตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2564-2566)

026 แผนพัฒนาบุคลากร(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566)

026คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีของพนักงานส่วนตำบล

027 ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน

027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานสาวนตำบล

027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558

027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558

027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558

027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิการอุธรณ์และการพิจารณาอุธณณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558

027 หลักเกณฑและเงือนไขการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการ

027 พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

027 หลักเกณฑ์และเงือนไขการบริหารงานบุคคล วิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลฉบับที่ 2

027 หลักเกณฑ์และเงือนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2557

027 หลักเกณฑ์และเงือนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

027 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ฉบับที่ 3

027 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

027 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 (วันที่ 1ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564)

027 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณุและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (วันที่ 1ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564)
028 รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารและการพัฒนาบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 037 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
038 ประกาศ อบต.สร้างถ่อน้อย เรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการ

 
038 บันทึกข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรใน อบต.สร้างถ่อน้อย
 043 รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินคุณธรรมและโความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
View : 1256