กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม (เข้าแถวเคารพธงชาติ)


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม (เข้าแถวเคารพธงชาติ)


กิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม (เข้าแถวเคารพธงชาติ)


 
วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.
นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกท่าน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม บริเวณด้านหน้าสำนักงาน อบต.สร้างถ่อน้อย เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงเน้นย้ำการมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสาในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 
 
 
 
โพสโดย : รุ่งรัตน์   วันที่ : 4 เมษายน 65   View : 33
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก  (ดู 228)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 221)
เวทีประชาพิจารณ์ต่อฉบับร่าง “ธรรมนูญประชาชน”  (ดู 462)
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (ดู 307)
ลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 321)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 255)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 284)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :