สายด่วน หน่วยกู้ชีพ EMS อบต.สร้างถ่อน้อย


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สายด่วน หน่วยกู้ชีพ EMS อบต.สร้างถ่อน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
ด้วยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่จะถึงนี้ จะมีการเคลื่อนที่ของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นจำนวนมาก และอาจมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สร้างถ่อน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ สายด่วน หน่วยกู้ชีพ EMS อบต.สร้างถ่อน้อย ไว้เพื่อติดต่อประสานงาน และ เรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
❤️????????????
โพสโดย : แอดมิน   วันที่ : 25 มกราคม 65   View : 52
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก  (ดู 228)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 221)
เวทีประชาพิจารณ์ต่อฉบับร่าง “ธรรมนูญประชาชน”  (ดู 462)
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (ดู 307)
ลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 321)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 255)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 284)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :