นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ในวันที่ 25 มกราคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนอื่นใดในช่วงเทศกาล
เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแสดงออกให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
No gift policy. ประจำปีงบประมาณ 2565


ในวันที่ 25 มกราคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ของรางวัล ค่าตอบแทนอื่นใดในช่วงเทศกาล
เพื่อแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และแสดงออกให้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำงาน เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
No gift policy. ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสโดย : แอดมิน   วันที่ : 25 มกราคม 65   View : 64
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก  (ดู 228)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 221)
เวทีประชาพิจารณ์ต่อฉบับร่าง “ธรรมนูญประชาชน”  (ดู 462)
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (ดู 307)
ลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 321)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 255)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 284)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :