การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการ เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รองรับภัยคุกคาม ความมั่นคงของตำบล


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการ เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รองรับภัยคุกคาม ความมั่นคงของตำบล

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนิต เสียงใส ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย รักษาราชการแทนนายก อบต.สร้างถ่อน้อย ร่วมต้อนรับ ให้ข้อมูลและพาคณะชุดตรวจประเมิน พ.อ.ภราดร นนท์ตุลา หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าวฯ และ จนท.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ร่วมกับส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานภัยคุกคามด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ลงพื้นที่ในตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจสอบ และประเมินสภาพแวดล้อม ข้อเท็จจริงประกอบการวิเคราะห์ภัยคุกคาม และพื้นที่เสี่ยง ตามโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2565
โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.สร้างถ่อน้อย


 
โพสโดย : รุ่งรัตน์   วันที่ : 23 ธันวาคม 64   View : 47
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก  (ดู 192)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 187)
เวทีประชาพิจารณ์ต่อฉบับร่าง “ธรรมนูญประชาชน”  (ดู 415)
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (ดู 244)
ลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 281)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 210)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 245)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :