กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.) จังหวัดอำนาจเจริญตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (อบต.) จังหวัดอำนาจเจริญตามประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563

โพสโดย : รุ่งรัตน์   วันที่ : 14 ตุลาคม 64   View : 21
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก  (ดู 165)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 159)
เวทีประชาพิจารณ์ต่อฉบับร่าง “ธรรมนูญประชาชน”  (ดู 372)
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (ดู 215)
ลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 250)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 180)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 213)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :