ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
วันรับสมัคร วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 -16.00 น.
ในวันเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
โทร. 045548025
แอดมิน งานประชาสัมพันธ์ อบต.สร้างถ่อน้อย
โพสโดย : รุ่งรัตน์   วันที่ : 8 ตุลาคม 64   View : 32
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก  (ดู 165)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 159)
เวทีประชาพิจารณ์ต่อฉบับร่าง “ธรรมนูญประชาชน”  (ดู 372)
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (ดู 215)
ลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 250)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 180)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 213)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :