ประชาสัมพันธ์บริการรับลงทะเบียน "เราชนะ" สำหรับกลุ่มเปราะบาง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์บริการรับลงทะเบียน "เราชนะ" สำหรับกลุ่มเปราะบาง

???????????? วันที่ 3 มีนาคม 2563 สำหรับกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเดินทางมารับบริการเพื่อลงทะเบียน"เราชนะ" ???? ได้ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนวตำบลสร้างถ่อน้อย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป แอดมิน งานประชาสัมพันธ์ อบต.สร้างถ่อน้อย โทร 045548025
เปิดไฟล์
โพสโดย : รุ่งรัตน์   วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 64   View : 163
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก  (ดู 155)
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561  (ดู 151)
เวทีประชาพิจารณ์ต่อฉบับร่าง “ธรรมนูญประชาชน”  (ดู 357)
ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากรอบการประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560- 31 มีนาคม 2561  (ดู 206)
ลงเวลาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  (ดู 242)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  (ดู 172)
องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยเปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ดู 204)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :