โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น


ออนไลน์ : 8

Gallery :: โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
นำโดย นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อยพร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและนักศึกษาฝึกงานได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพือเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานรวมทั้งการจัดกิจกรรมการกล่าวปฏิญาณตนการเป็นข้าร้าชการที่ดี
งานทรัพยากรบุคคล อบต.สร้างถ่อน้อย
แอดมิน งานประชาสัมพันธ์ อบต.สร้างถ่อน้อย
โทร.045548025
วันที่ : 1 มีนาคม 65   View : 43