การจัดตั้งศูนย์ประสานการรับรายงานตัวของผู้เดินทางเข้าในเขตพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อยและศูนย์กักกันตำบล (Locai Quarantine


ออนไลน์ : 21

Gallery :: การจัดตั้งศูนย์ประสานการรับรายงานตัวของผู้เดินทางเข้าในเขตพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อยและศูนย์กักกันตำบล (Locai Quarantine
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานการรับรายงานตัวของผู้เดินทางเข้าในเขตพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อยและศูนย์กักกันตำบล (Locai Quarantine ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอกโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นสถานกักกันผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดในเขตพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อย โดยได้จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่จำเป็นไว้บริการอย่างครบถ้วน ตลอดจนมีการจำกัดพื้นที่เป็นสัดส่วนให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
และได้รับเกียรติจาก นายจักรพงษ์ พันธ์ุเพ็ง นายอำเภอหัวตะพาน พร้อมนายดาชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย คณะผู้บริหารและผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานการรับรายงานตัวของผู้เดินทางเข้าในเขตพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อยและศูนย์กักกันตำบล (Locai Quarantine) เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติประจำศูนย์
#???????????? สายด่วนโควิด-19 ตำบลสร้างถ่อน้อย ☎☎☎
ขอแจ้งช่องทางการติดต่อศูนย์กักกัน Local Quarantine
สายตรงอำเภอหัวตะพาน โทร.081-2663863
สายตรงนายก อบต.สร้างถ่อน้อย โทร.081-7608071
สายตรงกองสาธารณสุขฯ โทร.089-3753696
สายตรง รพ.สต.สร้างถ่อใน โทร.094-3959756
สายตรง รพ.สต.นาคู โทร.096-1539768
"ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย"
งานควบคุมโรค
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แอดมิน งานประชาสัมพันธ์ อบต.สร้างถ่อน้อย
โทร 045548025
วันที่ : 23 กรกฎาคม 64   View : 236