ออนไลน์ : 12

นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย  "คลิกที่นี่"

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 "คลิกที่นี่"

ประกาศ - ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี2561 "คลิกที่นี่" 
View : 276