กิจการสภา


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: กิจการสภา

งานกิจการสภา
 

งานกิจการสภาฯ

      

สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ พิจารณาให้ความเห็นชอบกิจการที่สำคัญของ อบต. โดยใช้มติที่ประชุมสภาฯ เป็นหลัก มีประธานสภา อบต. ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ดังนี้

          1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต

          2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ อบต.

          3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
 

และมีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกในงานกิจการสภาฯ มีหน้าที่ดังนี้

          1. งานธุรการและประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่น

          2. งานระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

          3. การประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการวิสามัญ

          4. แจ้งและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภาท้องถิ่น

          5. งานเลือกตั้งและงานทะเบียนข้อมูลเลือกตั้ง


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย


 
ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา

ประกาศเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 สมัยแรก

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจำปี 2563

                        - ประกาศเรียกสมัยประชุมสภาฯ สามัญ  ประจำปี 2565 สมัยแรก

                        - ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

                        - ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

                        - ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

                        - ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563


 


 หนังสือเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

                  -   


             -   ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

             ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยแร

                   -  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563


                   -  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

                   -  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

                   -  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

                   -  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
                 
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย

                   - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

                   - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
  
                   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563

                   - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 

                   รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

                   - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

                   - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563


 คำสั่งแต่งตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย
                 
                 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ

 
                   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ : 21 พฤษภาคม 64   View : 222