E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 19

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างขุดลอกหนองดิน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไหล ตำบลสร้างถ่อน้อย กว้าง 10.0 เมตร ยาว 550 เมตร ลึก 2.65 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,575 ลูกบาสก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 65
จ้างเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 1681 อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 65
จ้างขุดลอกหนองหัวลิง หมู่ที่ 4 บ้านคำข่า ตำบลสร้างถ่อน้อย กว้าง 45.0 เมตร ยาว 93.0 เมตร ลึก 3.5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,647 ลูกบาสก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 65
จ้างขุดลอกหนองหัวลิง หมู่ที่ 4 บ้านคำข่า ตำบลสร้างถ่อน้อย กว้าง 45.0 เมตร ยาว 93.0 เมตร ลึก 3.5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,647 ลูกบาสก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 65
จ้างขุดลอกหนองหัวลิง หมู่ที่ 4 บ้านคำข่า ตำบลสร้างถ่อน้อย กว้าง 45.0 เมตร ยาว 93.0 เมตร ลึก 3.5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,647 ลูกบาสก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ม.ค. 65
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
ขุดลอกหนองดิน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไหล ตำบลสร้างถ่อน้อย กว้าง 10.0 เมตร ยาว 550 เมตร ลึก 2.65 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,575 ลูกบาสก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 12 ม.ค. 65
ขุดลอกหนองหัวลิง หมู่ที่ 4 บ้านคำข่า ตำบลสร้างถ่อน้อย กว้าง 45.0 เมตร ยาว 93.0 เมตร ลึก 3.5 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,647 ลูกบาสก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ 11 ม.ค. 65
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคู (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้อย (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำข่า (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างถ่อ (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 64
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้อย (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคู (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างถ่อ (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำข่า (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้อย (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 64
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคู (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 64
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างถ่อ (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 64
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองไหล (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 64
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนแคน (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 64
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำข่า (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ธ.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ จำนวน 7 แห่ง จำนวน 61 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 64
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง จำนวน 61 วัน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 64
จ้างเปลี่ยนถ่ายอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานพร้อมค่าแรง รถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บง 5972 อำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 64
จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 64
จ้างจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายทางบ้านโนนแคนไปหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายทางบ้านโนนแคนไปหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสร้างถ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านคำข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านโนนแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 64
จ้างโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 64
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 64
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้างานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา อบต.สร้างถ่อน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 สายทางบ้านคำข่าไปบ้านเหล่าขวาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายทางบ้านโนนแคนไปหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 สายทางบ้านใหม่พัฒนาไปหนองจาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายทางบ้านนางมะลิ มณีพันธ์ ไป หอประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายทางบ้านสร้างถ่อใน ไป ลำเซบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องส่วนการคลัง อบต.สร้างถ่อน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา อบต.สร้างถ่อน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา อบต.สร้างถ่อน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 สายทางบ้านสร้างถ่อนอก ไป หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64