องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 045-548025 โทรสาร 045-548025

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000010
วันนี้ 000006
วานนี้ 000021
เดือนนี้ 000748
เดือนก่อน 000500
ปีนี้ 000748
ปีก่อน 005863
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสภาฯ
  • ข่าวรับสมัคร
  • จดหมายข่าว
  การประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการ เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รองรับภัยคุกคาม ความมั่นคงของตำบล - 23 ธ.ค. 64(ดู 47) 
  คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมภาพพระราชกรณียกิจ - 3 ธ.ค. 64(ดู 153) 
  วิธีหาเสียงที่ต้องแจ้ง ผอ.กต.จังหวัด ก่อนดำเนินการมีดังนี้ - 14 ต.ค. 64(ดู 69) 
  ผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง (ม.66 ระเบียบฯว่าด้วยวิธีการหาเสียงฯ หมวด 3 ข้อ 15-16) - 14 ต.ค. 64(ดู 91) 
  วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือปู้บริหารท้องถิ่น - 13 ต.ค. 64(ดู 159) 
  ประชาสัมพันธ์แนวทางปกิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 13 ต.ค. 64(ดู 134) 
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย - 8 ต.ค. 64(ดู 140) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ ประกวดราคาชื้อรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตูด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 28 พ.ค. 64(ดู 270) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างถ่อน้อย -บ้านหนองแสง ตำบลหัวตะพาน - 5 ส.ค. 63(ดู 435) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaltic Concrete สายบ้านคำข่า หมู่ที่ 4- บ้านโนนแคนหมูที่ 7,12 ตำบลสร้างถ่อน้อย  - 5 ส.ค. 63(ดู 527) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กิ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaitic Concrete สายบ้านคำข่า หมู่ที่ 4ตำบลสร้างถ่อน้อย-บ้านโนนแคน หมู่ที่ 7,12 ตำบลสร้างถ่อน้อย - 29 ก.ค. 63(ดู 443) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กิ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaitic Concrete สายบ้านโนนแคน หมูที่ 12ตำบลสร้างถ่อน้อย-บ้านหนองแสง ตำบลหัวตะพาน - 29 ก.ค. 63(ดู 596) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaitic Concrete สายบ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 - บ้านหนองแสง ตำบลหัวตะพาน - 19 พ.ค. 63(ดู 683) 
  ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทาง ดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิว Asphaitic Concrete สายบ้านคำข่า หมูที่ 4 - บ้านโนนแคน หมู่ที่ 7,12 ตำบลสร้างถ่อน้อย - 18 พ.ค. 63(ดู 666) 

ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ดู 193)

การจัดตั้งศูนย์ประสานการรับรายงานตัวของผู้เดินทางเข้าในเขตพื้นที่ตำบลสร้างถ่อน้อยและศูนย์กักกันตำบล (Locai Quarantine (ดู 236)

หน่วยตรวจสอบภายใน

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู 54)

การจัดทำกฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 (ดู 31)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรม

ศาสนาและวัฒนธรรม (ดู 577)

การศึกษา (ดู 465)

กองช่าง

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง (ดู 257)

บทบาทหน้าที่ (ดู 253)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู 310)

กองคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ดู 313)

รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ดู 307)

สำนักงานปลัด

กิจการสภา (ดู 222)

ควบคุมภายใน (ดู 480)

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ

สวนสาธารณะหนองสีโว (ดู 737)

วัดบ้านสร้างถ่อนอก (ดู 760)

สาระจาก อบต.สร้างถ่อน้อย

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2560 (ดู 541)

โรคพิษสุนัขบ้า (ดู 557)

ดาวน์โหลดใหม่

  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย : [22 ธ.ค. 64]
  แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี 2553 -2555 : [19 ก.ค. 62]
  การดำเนินการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : [19 ก.ค. 62]
  แผ่นพับแนะนำ : [19 ก.ค. 62]
  แผนพับแนะนำ : [19 ก.ค. 62]
  full page photo : [19 ก.ค. 62]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ : [15 ก.ค. 62]
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 : [31 พ.ค. 62]
  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร : [6 มี.ค. 62]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

กฎหมายระเบียบต่างๆ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Electronic Report ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารสมาชิกสภาและทะเบียน อปท. ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ อปท. ระบบบันทึกบัญชี